Założenia projektu

Geneza projektu
-> Dzieje społeczne i gospodarcze ziem polskich i kresów dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów – jednym z kluczowych zagadnień w      
    konkursie
-> Kierunek prac koncepcyjnych – efekt zainteresowań badawczych kierownika oraz członków zespołu projektowego
-> Założenie – nie tylko czyn niepodległościowy, walka polityczna oraz wysiłek zbrojny czynią narody wielkimi – równie ważne dla niepodległości,
     suwerenności i tożsamości narodowej dokonania gospodarcze i społeczne Polski i Polaków
->  Pomysł – „W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX-XXI wieku”

Zakres chronologiczny badań
-> Okres ostatnich kilkudziesięciu lat niewoli narodowej (od II połowy XIX wieku do 1918 roku) 
-> Druga Rzeczpospolita
-> Okres II wojny światowej i okupacji ziem polskich
-> Czasy Polski Ludowej
-> Współczesna wolna Polska

Skala przedsięwzięcia
-> Wartość projektu – 1 365 819 zł (najwyższa kwota finansowania w konkursie)
-> Okres realizacji – 60 miesięcy (VI 2018 – VI 2023)

Najważniejsze zadania:
-> organizacja siedmiu konferencji naukowych z cyklu „Oblicza polskiej modernizacji” (każda z udziałem 20 prelegentów)
-> wydanie drukiem jedenastu monografii będących efektem realizacji projektu
-> uruchomienie profesjonalnego portalu internetowego projektu zawierającego wszystkie efekty publikacyjne jego realizacji oraz treści            
    dodatkowe, w tym angielskojęzyczne wersje części z publikacji (portal będzie utrzymywany również przez kolejne 5 lat po zakończeniu
    realizacji projektu)

Partnerzy projektu
Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej
Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
Podmioty współpracujące w upowszechnianiu efektów realizacji projektu
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce
Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku
Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej „Ślad” w Rzeszowie
„Podkarpacka Historia” – dwumiesięcznik propagujący przeszłość i tradycje Polski południowo-wschodniej

We use cookies to give you the best experience. Read our cookie policy.